تحلیل خامنه‌ای از خیزش اعتراضی مردم: دشمن−دشمن!

ترجیع‌ سخنان ۱۹ دی‌ماه ولی فقیه مثل همیشه “دشمن−دشمن” بود. خیزش مردم را به دشمن نسبت داد و سرکوب معترضان را به مردم.