جنبش اعتراضی و پیگرد دانشجویان چپ‌گرا و فعالان صنفی در دانشگاه‌ها

پس از آغاز اعتراضات سراسری ایران، دانشجویان به‌ویژه دانشجویان فعال در انجمن‌های صنفی و نیز دانشجویان چپ‌گرا یکی از اهداف اصلی سرکوب‌ها و بازداشت‌ها بودند. دو دانشجو تصویری از اوضاع به دست می‌دهند.