منع تدریس زبان انگلیسی در مدارس ابتدایی: اعمال تبعیض بیشتر بر اساس آموزه‌های رهبر

کودکان دبستانی از فراگیری زبان انگلیسی به عنوان پیش‌شرط دستیابی به ابزارهای تکنولوژیک بازمانده‌اند. سهم فرودستان فقط «حیات طیبه» است.