بیرون‌کشیدن دو پیکر بی‌جان دیگر از نفت‌کش سانچی

جعبه‌سیاه نفت‌کش سانچی پیدا شد. وزیر کار ایران در سفری هماهنگ‌نشده برای نظارت بر امدادرسانی به شانگهای رفته و خواستار بررسی جعبه‌سیاه و مصاحبه با خدمه کشتی باری تصادف‌کرده با سانچی شده.