سانچی غرق شد

سانچی غرق شد و همراه با آن پیکر بی‌جان ۲۹ ملوان نیز به زیر آب رفت. دسترسی به پیکر این ملوان‌ها ممکن نخواهد بود.