سرنوشت عضویت نماینده زرتشتی شورای شهر یزد به مجمع تشخیص مصلحت سپرده شد

نمایندگان مجلس بر مصوبات قبلی خود جهت بازشناسی حق اقلیت‌های دینی در شرکت در شوراهای شهر پای فشردند و با رد نظر شورای نگهبان، این طرح را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.