شریعت و مجازات اعدام – گفت‌وگو با حسن یوسفی اشکوری

در شریعت، اساس بر حفظ نفس است یا بر انتقا‌م‌گیری و قصاص است؟ نواندیشان دینی چگونه به مساله «حق زندگی» و نظام کیفری متناسب با این حق می‌نگرند؟ زمانه درباره این موضوع با حسن یوسفی اشکوری گفت‌وگو کرده‌ است.