احمد خاتمی: فیلمی که از انتخاب رهبری در اینترنت پخش شده کامل نیست

احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران گفته فیلم جلسه مجلس خبرگان در خرداد ۱۳۶۸ «مخفی» بوده و مشخص نیست چگونه پخش شده است.