بحث درباره شیوه مبارزه، روند تحول و خطر سوریه‌ای شدن ایران

پارسا شریف، محمدرضا نیکفر − پرسشهایی دربابِ مقاله‌ی «نمودهای کنشیِ یک انقلابِ بی‌کنش» نوشته محمدرضا نیکفر و پاسخ نویسنده مقاله به آنها