چرا آینده اعتراضات از اکنونیت آن مهم‌تر است؟

فرنگیس بیات- دل نگرانی برای سوریه‌ای شدن ایران اگر چه می‌تواند نگرانی بجایی باشد، اما نباید مانع حمایت از خواست‌های واقعی مردم بشود.