دانشگاه کاشان یک دانشجو را به دلیل بهایی بودن اخراج کرد

این دانشجو ندا اشراقی بروجنی معرفی شده و یک منبع نزدیک به او به فعالان حقوق بشر گفته این دانشجو دی ماه امسال از دانشگاه اخراج شده است.