خانه نیما دوباره ثبت ملی شد

مالکیت بنیانگذار شعر نو ایران بر خانه‌اش در منطقه یک تهران به رسمیت شناخته شد و حکم دیوان عدالت اداری نقض گردید.