رفع حصر به شیوه «قطره‌چکانی»: تسهیل دیدار موسوی و رهنورد با دخترانشان

یک روز بعد از هشدار معاون رئیس جمهور نسبت به افزایش نفرت و خشونت در جامعه، مقامات امنیتی تسهیلاتی برای دو تن از محصوران فراهم آوردند.