نظر شما درباره شعار “اعدام باید گردد” چیست؟

آیا شعار “اعدام باید گردد” شاخص تداوم وضعیت نیست، حتا اگر وضعیت ظاهرا عوض شود؟ در بحث شرکت کنید.