Share

از خامنه‌ای، رهبر “موقت”ی که ۲۸ سال است اعمال ولایت می‌کند، ویدئویی پخش شده که تواضع آخوندی‌اش در هنگام  انتخابش به عنوان رهبر را (آنجایی که گفت باید خون گریست بر حال ملتی که من رهبرش باشم) تفسیر کرده‌ است، آن هم اندکی بعد از آن داستان.

ویدئوی زیر نشان می‌دهد که او باز تواضع آخوندی نشان می‌دهد، اما یک باره در مقام پیغمبران قرار می‌گیرد. خدا گفت محکم بچسب، من هم چسبیدم!

Share