اپوزیسیون مصر خواستار تحریم «انتخابات پوچ» شد

دولت عبدالفتاح سیسی همه کاندیداهای جدی انتخابات ریاست جمهوری مصر را دستگیر کرده و یا تحت فشار قرار داده است. تنها یک رقیب باقی مانده که او نیز از طرفداران سیسی است.