بازدید نمایندگان دستچین شده مجلس از زندان اوین چگونه گذشت؟

محمدعلی فتحی، نماینده مجلس: «توقع ما این بود که بتوانیم با همه زندانیان ملاقات داشته باشیم اما متاسفانه بر اساس وقت و شرایطی که تنظیم شده بود احساس کردیم حضور بیشترمان در زندان عایدی ندارد.»