#اعتراضات – از میان آن‌ها: اعتصاب کارگران هفت‌تپه

این مجموعه در برگیرنده اخبار اعتراضاتی است که روز شنبه ۱۴ بهمن صورت گرفته یا در این روز منتشر شده و با اخبار جدید بروز می‌شود.