اعدام، یک مقوله مرکزی در سیاست ایرانی

محمدرضا نیکفر − اگر نخواهیم در سطح قضایا باقی بمانیم لازم است از جمله با نظر به موضع‌گیری نسبت به مقوله “اعدام”، دسته‌بندی‌های سیاسی را مشخص کنیم.