«راهی دیگر» – گفت‌‌وگو با تورج اتابکی و ناصر مهاجر

کبری قاسمی – گفت‌وگویی در معرفی کتاب «راهی دیگر، روایت هایی در بود و باش چریک های فدایی خلق ایران»