نگاهی به کنش‌های یک انقلاب بی‌خشونت در ایران

رامین احمدی − این یادداشت به پرسش‌هایی می‌پردازد که محمدرضا نیکفر در مقاله «نمودهای کنشی یک انقلاب بی کنش» مطرح کرده و بدان‌ها از دیدگاه خود پاسخ داده است.