کینگ رام، خواننده ایرانی از «مرگ ناگهانی» پدرش در زندان خبر داد

بنابر گزارش‌ها کاووس سیدامامی که اکنون خبر خودکشی‌اش در زندان منتشر شده، یکی از هفت فعال محیط زیستی است که دادستان تهران امروز به آنها اتهام جاسوسی زده است.