محمود صادقی: کاوه مدنی، معاون سازمان محیط زیست بازداشت شده است

بازداشت چند عضو یک موسسه محیط زیستی به یک عضو دولت رسیده. محمود صادقی می‌گوید معاون سازمان محیط زیست بازداشت شده اما این سازمان تکذیب کرده است.