کنفرانس بین‌المللی بازسازی عراق در کویت آغاز شد

در جنگ با داعش در عراق، ۵۰ حمله به مراکز درمانی و ۱۵۰ حمله به مراکز آموزشی روی داد. اکنون نیمی از مدارس عراق نیازمند بازسازی هستند و یک‌چهارم کودکان آن در شرایط فقر زندگی می‌کنند.