نمایندگان مجلس فیلم سپاه از مرگ سید امامی در زندان را بررسی کردند

به گفته نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در این فیلم لحظه مرگ این استاد دانشگاه در سلول‌اش مشخص نیست. با این‌حال جسد بدون برگه معاینه به خانواده تحویل داده می‌شود.