“رفراندوم، رفراندوم – این است شعار مردم”؛ واقعاً؟

آیا در شرایط کنونی خواست رفراندوم باید خواست محوری در جنبش اعتراضی و مطالباتی باشد؟ آیا حکومت به رفراندوم تن می‌دهد؟ در بحث شرکت کنید.