فراخوان برای رفراندم کجا را نشانه رفته است؟

شهاب برهان- در همان گرماگرم خیزش، هشدار دادم که «رفراندم یعنی برگردید به خانه. امروز رفراندوم در خیابان است و پاسخ رژیم هم آشکار».