«با کارکنان مقصر در خودکشی سید‌امامی برخورد می‌شود»

دادستان تهران علت فوت کاووس سید‌امامی در زندان را «کوتاهی و قصور» کارکنان می‌داند و می‌گوید که با این افراد برخورد خواهد شد.