۱۰۰ درصد سیستان و بلوچستان دچار خشکسالی است

آبرسانی به یک‌هزار و ۲۵۷ روستا با تانکر صورت می‌گیرد و بیش از یک هزار و ۴۰۰ روستا نیز متقاضی آب‌رسانی سیار است. ۶۰ درصد جمعیت سیستان و بلوچستان با تنش آبی مواجه است.