دلارهای سامسونتی از کجا می‌آیند – گزارش از میدان دلارفروشی

س. اقبال − در فروش دلار سامسونتی شگردی را به کار می‌گیرند که ضمن آن کیفی را از صدبسته‌ی صدتایی دلار پر می‌کنند و در مجموع همه را با همان کیف سامونت به خریدار مشتاق می‌فروشند.