بودجه ۹۷: به همان روال سال‌های قبل

سرانجام مجلس لایحه بودجه سال آینده را تصویب کرد. وضعیت یارانه‌های نقدی همچنان مبهم ماند، بودجه نهادهای نظامی افزایش یافت و بودجه عمرانی کاهش. بخشی از اموال تامین اجتماعی هم به وزارت بهداشت واگذار می‌شود.