دادستان تهران خبر داد: درخواست حکم قصاص برای محمد ثلاث

به فاصله کوتاهی پس از آن که فرمانده پلیس تهران خواستار صدور حکم اعدام برای محمد ثلاث شد، دادستان تهران گفت که او به اتهام«قتل عمد» محاکمه و قصاص خواهد شد.