شعارهای کارگران فولاد، رساتر از خطبه‌های نماز جمعه اهواز

کارگران حیطه عمل خود برای اعتراض را گسترش می‌دهند. از صحن کارخانه به خیابان و میدان. کارگران اهوازی پا در حریم تبلیغاتی هر هفته منبریان حکومت هم گذاشتند.