حمله یک لباس شخصی به یکی از دختران خیابان انقلاب

یکی دیگر از دختران انقلاب که در حوالی میدان فردوسی روی سکو رفته بود، با حمله یک لباس شخصی به پایین پرتاب شد. او از ناحیه ساعد دچار شکستگی و خونریزی و بازداشت شد.