عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس دراویش گنابادی را به ارتباط با سازمان‌های جاسوسی متهم کرد

ابوالفضل حسن‌بیگی این ادعا را مطرح کرده که گروهی از دراویش معترض به مبارزه مسلحانه روی آورده‌اند و خواهان براندازی حکومت‌‌‌اند.