در صورت اثبات استفاده اسد از سلاح شیمیایی، آمریکا و بریتانیا به سوریه حمله می‌کنند

آتش‌بس در غوطه شرقی پایدار نبود و نقض شد. بوریس جانسون گفته است بریتانیا و دیگر کشورهای غربی در صورت وجود «شواهد غیرقابل انکار» از وقوع حمله شیمیایی در سوریه نباید ساکت بنیشنند.