فمینیسم سکولار در ایران رویکردی واقع‌گرایانه است

مهرداد درویش پور − “چالش گری زنان علیه نقش مردان” کوشیده از منظری جامعه شناسانه تحولات در موقعیت زنان ایرانی در داخل و در مهاجرت را بررسی کند.