مسئولان به خبرنگاران زن اجازه ورود به ورزشگاه را ندادند

در جایگاه خبرنگاران ورزشگاه آزادی دیواری بین خبرنگاران مرد و زن کشیدند. اما حتی این دیوار جنسیتی هم سبب نشد که مسئولان به وعده خود عمل کنند.