کردستان عراق: آغاز دوران تازه؟

رویای استقلال برگ برنده بارزانی در سال‌های حکمرانی‌اش بود، او به دنبال از دست دادن کرکوک و ناکامی در تحقق رؤیایش کنار رفت. معترضان به خیابان‌ها آمدند. چه آینده‌ای در انتظار اقلیم کردستان است؟