مصباح‌یزدی: با کنار رفتن روسری‌ها، جایی برای احکام اسلام باقی نمی‌ماند

رهبر فکری جبهه پایداری می‌گوید آزادی در مفهوم غربی آن با پس رفتن روسری از سر زنان آغاز می‌شود و سرانجام هم جایی برای شارحان اسلام باقی نمی‌گذارد.