شیرین عبادی: مرتضوی می‌گفت مفسر قانون است

سعید مرتضوی در نامه‌ای با اشاره به افتخار کردنش به گذشته برای اثبات بی‌گناهی‌اش مکررا به قانون استناد کرده. شیرین عبادی این رویکرد را به چالش کشیده و از معتقد نبودن قاضی مرتضوی به قانون گفته است.