رویای ناتمام؛ روایت دختران دانشجو از بسته‌بودن بازار کار

خدیجه کشاورز – ناامیدی از بازار کار است که دانشجویان را به این فکر واداشته که دانشگاه زمانی برای وقت گذرانی است و نه مکانی برای یادگیری دانش لازم برای ورود به بازار کار.