ایران، عربستان سعودی و خاورمیانه‌ای آماده انفجار

ژیلبر آشکار ضمن بیان ریشه‌های تاریخی-سیاسی جنگ سرد ایران وعربستان، می‌گوید:«رژیم عربستان مسلماً از لحاظ فرهنگی و اجتماعی واپسگراتر از ایران است، اما ایران بسیار ستیزه‌جوتر و توسعه‌طلب‌تر است.»