۸ مارس در تهران: زنان را کتک زدند و تعدادی از معترضان را بازداشت کردند

به دلیل حضور گسترده نیروهای امنیتی امکان شکل‌گیری تجمع ۸ مارس در تهران به وجود نیامده و لباس‌شخصی‌ها به حاضران حمله کرده‌اند.