نامه کشتی‌گیران به خامنه‌ای: مشکل رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی را حل کنید

جمعی از کشتی‌گیران ایران، از رهبر جمهوری اسلامی خواسته‌اند به شورای عالی امنیت ملی دستور دهد تا مسئله محرومیت‌های سنگین ورزشی در صورت رویاروی نشدن با ورزشکاران اسرائیلی را حل کنند.