خامنه‌ای خیزش دی‌ ۹۶و اعتراضات “دختران خیابان انقلاب” را از یک جنس دانست

آیت الله‌ها حجاب را بالاتر از اجبار می‌دانند. خامنه‌ای هم در این باره تأکید کرده و ضمن اشاره تحقیرآمیز به دختران خیابان انقلاب مثل همیشه پای «دشمنان» را هم به میان آورده است.