پیام‌رسان‌های بومی به جای تلگرام به عنوان منبع درآمد سرشار برای دستگاه‌های اطلاعاتی نظام

بسیج به درآمد شبکه‌های اجتماعی چشم دوخته و قصد دارد با تقویت پیام‌رسان‌های بومی و جایگزینی آن‌ها با شبکه تلگرام بخشی از این درآمد را به خود اختصاص دهد.