کشاورزان اصفهان: قیام رعیت نزدیک است

۴۰۰ میلیون متر مکعب آب از حق‌آبه کشاورزان شرق اصفهان به استان یزد منتقل می‌شود. زندگی بیش از ۳۵۰ هزار کشاورز ورزنه به خطر افتاده است.