اشغال ساختمان سفارت سابق ایران در بن در همبستگی با زنان ایرانی

اعضای «انستیتو پژوهش‌های آنارشیستی» ساختمان سفارت سابق ایران در بن آلمان را هشتم مارس اشغال کردند و عکس‌های زندانیان سیاسی ایران را از پنجره‌های آن به بیرون آویختند.