فراخوان طالبان به تحریم کنفرانس صلح افغانستان در اندونزی

قرار است علمای دینی اندونزی و افغانستان و پاکستان در کنفرانسی مقدمات مذاکرات صلح با طالبان را فراهم آورند. سازمان ملل نیز از طالبان خواسته گامی جدی در راستای صلح بردارد.